برای دریافت وقت ویزیت و اطلاع از هزینه های جراحی با شماره منشی در تماس باشید

7008 703 0915

نمونه هایی از جراحی بینی توسط دکتر شیما کمندی

جراحی بینی گوشتی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵تا۶میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی گوشتی دکتر شیما کمندی مشهد

جراحی بینی گوشتی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵تا۶میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی گوشتی دکتر کمندی مشهد

جراحی بینی گوشتی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵تا۶میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی گوشتی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵تا۶میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی گوشتی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵تا۶میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی خوب دکتر شیما کمندی مشهد

جراحی بینی گوشتی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵تا۶میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی طبیعی دکتر شیما کمندی هزینه ۵میلیون

جراحی بینی طبیعی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی طبیعی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی طبیعی
دکتر شیما کمندی
هزینه ۵میلیون
مشاوره
7008 703 0915

جراحی بینی نیمه فانتزی
دکتر شیما کمندی مشهد
هزینه ۵میلیون
مشاوره
7008 703 0915

دکترشیماکمندی-جراح-بینی-مشهد

جراحی بینی فانتزی
دکتر شیما کمندی مشهد
هزینه ۵میلیون
مشاوره
7008 703 0915

برای مشاوره وقت ویزیت رایگان با منشی در ارتباط باشید

7008 703 0915